• (۰۲۱) ۴۴۰۶۴۴۷۶
  • ۰۹۱۲۶۹۳۱۹۰۰
شخصی که بیشتر از وزن خود طلا پیدا کرد